De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),

02/07/2018

Terug naar nieuwsarchief

De Halter Utrecht vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, auteursrecht.

Persoonsgegevens

De Halter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Halter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De Halter is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: penningmeester@dehalter.com.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Halter verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om uw persoonlijke en gezamenlijke belangen als lid van de De Halter zo goed mogelijk te kunnen behartigen;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Voor het innen van contributie voor het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats, land
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Vrijwilligersfunctie (indien van toepassing).

Alle gegevens die u invult op het aanmeldingsformulier mag De Halter gebruiken voor het doel waarmee de gegevens zijn verstrekt.

Beeldrecht

Tijdens activiteiten, trainingen, wedstrijden en aan onze club gerelateerde activiteiten bij De Halter worden regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van De Halter, leden van andere verenigingen en/of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, app en/of social media van De Halter verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via bestuur@dehalter.com kenbaar te worden gemaakt. Betreffend beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actie- of sfeerbeelden waarop gebruiker niet centraal of duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van leden kunnen worden opgenomen op de website en/of app ten behoeve van teamidentificatie.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met De Halter. Voorts heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

 

 

 


 

 

Easter Wrestling Tournament

EWT2019

 

Social media

facebook2

twitter2